Chính sách bảo mật.

Công ty Ajinomoto Việt Nam tôn trọng tính chất bảo mật khi mỗi cá nhân truy cập vào website của chúng tôi và đảm bảo việc xử lý những thông tin cá nhân của bạn phù hợp theo những chính sách bảo mật như sau:

1. Công ty Ajinomoto Việt Nam không tiến hành thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào như họ tên, địa chỉ, số điện thoại qua website của công ty, trừ khi được người truy cập tự nguyện cung cấp.

2. Khi đã được cung cấp dữ liệu cá nhân, Công ty Ajinomoto Việt Nam có quyền sử dụng thông tin đó để lưu trữ và xử lý nhằm mục đích hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn, cách thức cải tiến sản phẩm cũng như dịch vụ của mình.

3. Công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ nỗ lực và cải tiến hệ thống nội bộ để đảm bảo nguồn lực và phương tiện quản lý, xử lý những thông tin cá nhân của bạn thật phù hợp và bảo mật thông tin cá nhân của bạn không bị thất lạc, thiệt hại,…

4.Công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ không cung cấp cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của bạn, nếu không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ trường hợp Công ty ủy thác những thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Ajinomoto Việt Nam